|  home  |  contact  |  openingsuren  |  
    

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP (E-commerce)


  BIJ AANKOOP GAAT U AKKOORD MET ONDERSTAANDE VERKOOPSVOORWAARDEN.

  De consument heeft het recht aan BVBA M.J.C. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

  Ondernemingsgegevens

  BVBA M.J.C. BVBA (Muziekhandel Jacky Claes)
  Hasseltweg 54, 3600 GENK (België)
  BTW
  BE0460006365
  info@jackyclaes.com
  Tel. +32 89 35 77 36
  Fax +32 89 35 11 99

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De electronische webwinkel van M.J.C. (Muziekhandel Jacky Claes), een BVBA met maatschappelijke zetel te GENK (België), Hasseltweg 54, BTW BE0460006365, hierna 'M.J.C.' biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.  
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij M.J.C.

  De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

  Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).


  M.J.C. is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. M.J.C. is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door M.J.C.

  M.J.C. is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

  Artikel 4: Online aankopen

  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het webshop assortiment online aan te kopen.

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van M.J.C. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  - via kredietkaart
  - via bankkaart
  - via Paypal
  –via online bankieren

  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van M.J.C.
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van M.J.C. te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover M.J.C. beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
  Onverminderd het voorgaande behoudt M.J.C zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 7: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

  Artikel 8: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  b. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan M.J.C.

  Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

  Artikel 9: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
  De consument heeft het recht aan M.J.C mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 30 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan BVBA M.J.C., Hasseltweg 54, 3600 GENK.
  Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


  Artikel 10: Privacy

  M.J.C verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van M.J.C. toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van M.J.C. bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat M.J.C. uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: BVBA M.J.C., Hasseltweg 54, 3600 GENK.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, M.J.C. heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
  M.J.C. respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op M.J.C. ter consultatie, wijziging of verwijdering.
  M.J.C. houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 89 35 77 36.

  Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door M.J.C. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


  Artikel 12: M.J.C. Klantendienst
  De M.J.C. klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 35 77 36, via e-mail op info@jackyclaes.com of per post op het volgende adres: BVBA M.J.C., Hasseltweg 54, 3600 GENK.

  Artikel 13: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van M.J.C. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  M.J.C kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

  Artikel 14: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.


  Di 12 september 2017
  De Yamaha GENOS, de langverwachte opvolger van de Tyros 5, komt eraan. Wij verwachten het eerste exemplaar rond november !
  Meer informatie

  Do 7 september 2017
  Wij zijn nu ook officiele dealer van ANTELOPE high-end audio interfaces en studio gear. Vraag ernaar !

  Di 29 augustus 2017
  In september in onze winkel in Genk elke zondag geopend van 14u00 tot 18u00.

  Vr 12 mei 2017
  Vandaag toegekomen, een verse lading cajons van Leiva Percussion. Kom ze uitproberen in onze winkel in Genk.
  Meer informatie

  Vr 28 april 2017
  Wij zijn nu ook dealer van ASTON High-Performance microfoons en toebehoren. Ontdek ons huidige assortiment via onderstaande link.
  Meer informatie

  Di 21 maart 2017
  Vanaf heden zijn wij official dealer van Supro gitaren, amps en effects. Kom ze uitproberen in onze winkel in Genk !

  Do 22 september 2016
  Wij zijn nu dealer van Ergoplay gitaarsteunen voor zowel volwassene als kinderen, en voor zowel rechts- als linkshandige spelers.
  Meer informatie

  Di 26 april 2016
  Ontdek de revolutionair nieuwe manier van keyboard spelen met de Roli Seaboard Grand en Seaboard Rise Controller. Je gelooft je ogen en oren niet !
  Meer informatie

  VOLG ONS OP

  NIEUWSBRIEF

  Vul je e-mailadres in en klik op het pijltje om op de hoogte
  te blijven van nieuwigheden, acties, demos en workshops.


  PRODUCTEN

  JACKY CLAES

  Webdesign : SN Webdesign